LOKALHISTORIEN
MEDLEMSBLAD FOR
Ravnsborg Lokalhistoriske Forening


Artikel fra blad nr. 18 - 2007


En vejforordning 1793

 

 

Ingen maae tøire Kreaturer paa Veien, eller i des Grøfter, under Mulct af 2 Mark for hvert Stykke. Løsgaaende Kreaturer skal ogsaa paa Veien Optages og Eieren for hver Hest, Qveg, Høved eller Sviin betale 1 Mark samt for andre smaae Kreaturer 8 Skilling i Løsningspenge, foruden Skadens Erstatning og Godtgjørelse for Kreaturets Føde og Opvartning i den Tid det har været optaget, nemlig for et stort Høved 12 Mark daglig, for en Plag eller Ungnød 8 Skilling for et Føl, en Kalv, et Faar eller Sviin 4 Skilling. Lader Eieren ikke, inden 3 a 4 Dage, det optagne Kreatur afhente, samt betaler Opbringningspenge og stiller Sikkerhed for Istandsættelsen af det beskadigede, maae det optagne Kreatur offentligt (dog efter 8 Dages Varsel og Bekjendtgiørelse ved Kirken) bortsælges.

Hvad især angaar Sviin (om hvilke allerede ……...15 Febr. 1786 er befalt, at alle Sviin skal ringes, saasnart de om Foråret paa Marken indlades, og at Eieren siden skal være flittig at Indfange dem, samt Ringningen i det mindste hver Maaned eller saa ofte det nødigt er, fornyes), da bliver i Henseende til Svinene, endnu at tilføjes, at, naar uringede Sviin treffes paa Viene, eller utilstrækkelig ringede Sviin gjøre Skade paa samme, da bør de strax optages, og bringes til Fogden eller Oldermanden af den By, paa hvis Grund beskadigede Veistykke befindes, og Sviinenes Eier bøde 2 Mark for Stykket. Skulde det være umuligt at optage Svinene, da bør Opsynsmanden naar de findes paa Landeveien skyde dem ihjel, og Eiren desuagtet betale forannævnte Mulct.

(Original dokumentets ortografi er bevaret i afskriften)