LOKALHISTORIEN
MEDLEMSBLAD FOR
Ravnsborg Lokalhistoriske Forening


Artikel fra blad nr. 10 - 2001


Sandbjerg teglværk

- et nedlagt teglværk på Vestlolland

Sandbjerg Teglværk

 

 

Fremstilling af tegl ved brænding af ler har været kendt i Mellemøsten i flere tusinde år. Herhjemme opstod de første egentlige teglværker i middelalderen til brug ved kongelige, forsvarsmæssige og kirkelige byggerier. Den anvendte teknik var gennem århundreder stort set den samme håndværksmæssige, indtil vi i slutningen af 1800-tallet fik egentlige industriteglværker med anvendelse af maskinkraft.

Der har været teglværker over det meste af Danmark – flest ved Flensborg fjord og i Nordjylland, men også her på Lolland var der flere. Mange godser drev således teglproduktion, bl.a. Asserstrup, Søllestedgård, Helgenæs og på Østlolland ved Grænge. De er dog alle for længst nedlagt på grund af konkurrencen med industriteglværkerne.

Delte en gård

 

Også på mere almindelige landbrug, hvor der var lerforekomster i jorden, blev der i en kortere eller længere periode fremstillet teglvarer. Det var f.eks. tilfældet på min oldefar, Jørgen Hansen Plougs gård i Sandbjerg. I 1860 købte han sammen med sin bror Christen den 100 tdr. land store gård Sandbjerggaard, som de delte lige over. Christen fik den gode del af jorden, hvor også den gamle, stråtækte gård lå. Jørgen fik resten op mod Utterslev-Vindeby-vejen. Her lå der kun et mindre "leiehus", men da der var lerforekomster, der kunne udnyttes til mursten, besluttede han at nedsætte sig som teglbrænder, samtidig med at han drev landbruget. Et par måneder efter overtagelsen af gården giftede han sig med Karen Marie fra Fejø. Sammen gik de også i gang med at opføre stuehus og udbygninger til deres gård, som de senere døbte Teglgård.

Hånd- og hestekraft

 

Fra begyndelsen i 1860’erne omfattede teglværket en ovnbygning med to såkaldte kammerovne og en stråtækt tørrelade. Desuden blev der gravet en dyb brønd, så man havde vand til æltning af leret. Der blev lavet mursten og drænrør. Sæsonen varede 6 måneder – fra påske til hen på efteråret. Alt arbejde – fra gravning af leret til strygning af stenene - foregik med håndkraft. Arbejdet med at ælte leret i den såkaldte "trosse" – en cirkelformet fordybning i jorden, foregik dog med hestekraft, hvor hesten ved hjælp af en bom, hvis ene ende var fastgjort til en svær pæl midt i trossen, trak en æltevogn, der kørte nede i leret. Efter æltningen blev leret med trillebør kørt hen til "strygeren", der klaskede leret op i en form med plads til to mursten. Efter et par dages lufttørring og glatning af stenene, blev de kørt videre til tørreladen, hvor de blev anbragt på reoler. Når de var tørret tilstrækkeligt, gik de videre til omhyggelig stabling og brænding i teglovnen.

Værket lavede også drænrør. Pressen hertil blev ligeledes drevet af en hesteomgang.

 

Værket gav i 70’erne beskæftigelse til en halv snes ansatte. Syv mænd gravede ler og lavede mursten og drænrør. To kvinder og en ung mand pudsede mursten og drænrør. Årsproduktionen har formentlig med den anvendte "teknik" andraget ca. 500.000 sten. Kunderne var først og fremmest de nordvestlollandske landmænd, idet der i denne periode blev opført mange murstensbyggede landbrugsbygninger og –stuehuse til afløsning for bindingsværket. Salget foregik direkte fra værket til landmændene. Også købmændene i Nakskov solgte mursten, men i deres annoncer reklameres kun med "teglvarer fra Egernsund og fra Grænge (Hanemose Dampteglvarefabrik)".

         

Modernisering

 

Med den gode afsætning var der grundlag for udvidelse og modernisering af værket. I 1880 rev Jørgen Ploug derfor de gamle kammerovne ned og byggede en ringovn med tilhørende skorsten. Ringovnen var i såkaldt langovnsform, hvad der var den mest almindelige type ringovn dengang. Derved kunne man nu brænde kontinuerligt og var ikke længere afhængig af at skulle tænde op og slukke for hver brænding. – Både i de gamle ovne og i den nye blev der fyret med kul købt hos købmand Christoph Jessen i Søndergade i Nakskov. - Samtidig med byggeriet af den nye ovn blev tørreladen udvidet, så den passede til den nu dobbelte kapacitet. Man fortsatte imidlertid med at håndstryge stenene indtil 1882, hvor der blev bygget en stor vindmotor (ca. 12 m vindrose). Den havde tilstrækkelig kraft til foruden vandsneglen også at kunne trække en strengpresse (murstensmaskine).

 

Leret slut

 

I stedet for at nedlægge værket på grund af konkurrencen fra de større industriværker havde Jørgen Ploug altså besluttet sig for at forsøge at følge med og tage nye teknikker i anvendelse. Det varede imidlertid kun til 1908. Da var lerforekomsterne opbrugt, og der var ikke grundlag for at fortsætte værket. Inden da havde han forpagtet et mindre tilstødende areal af gården Birkemose, hvor der også var ler, og udnyttet det, men da det var opbrugt, var det slut.

I de følgende år blev bygningerne revet ned – skorstenen dog først efter Jørgen Plougs død i 1910. -Den skulle stå, så længe han levede, sagde hans børn. Stenene fra skorstenen blev i øvrigt solgt til Birkemose og brugt til staldbyggeri. Lergravene på Teglgårds egne marker blev fyldt op med bassinjord fra Horslunde Saftstation. Det var let nok, da roebanen gik lige forbi på kanten af lergravene. Det havde Jørgen Ploug i øvrigt tidligere fået lov til at udnytte ved levering af større partier drænrør og mursten.

I dag kan man på afstand ikke se, at der har ligget et større gårdteglværk her. Der findes kun få fysiske minder om det. På marken, hvor værket lå, ses dog stadig teglrester. Lergraven på Birkemoses jord ligger hen som en vildtremise. Og i Teglgårds have står der små dekorative skulpturer af fejlproducerede, sammenbrændte drænrør. Men i min slægtshistorie lever minderne om en foretagsom oldefar, der udnyttede jordens ressourcer til fælles gavn.

 

Svend Børge Karlsen