LOKALHISTORIEN
MEDLEMSBLAD FOR
Ravnsborg Lokalhistoriske Forening


Artikel fra blad nr. 10 - 2001


Skillingsviser

 

Den 23. maj 1885 kunne man i Nakskov Dagblad læse følgende notits:

En Dykker Ulykke

Ved Dykkerdampskibet "Øresund", der for Tiden er beskæftiget med at optage Jern fra det ifjor udfor Grenaa strandede Dampskib "Mona" hændte ifl. "Natt." forleden den Ulykke, at en Dykker, der var beskæftiget ved Lodsningen af Vraget paa Havbunden, blev dernede. Da en Reservedykker steg ned, og fik den anden Dykker op konstaterede en tilstedeværende Læge, at Dykkeren var afgaaet ved Døden pludselig, rimeligvis som følge af et Slag, som et Stykke Jern, der er styrtet ud af Længen under Ophejsningen, har bidraget ham.

Nogle dage senere blev der fulgt op med denne meddelelse:

Den Dykker, der, som meddelt i forrige Uge, forulykkede udfor Grenaa ved at bjerge Gods fra det sunkne og senere sprængte Dampskib "Mona", var Ole Larsen, hjemmehørende på Fejø, hvor hans Familie boer.

En ulykke blandt andre i en tid, hvor sikkerhed på arbejdspladsen nærmest var en by i Rusland. Men måske var det forhold, at den fandt sted på havets bund alligevel lidt ud over det sædvanlige, for den satte sig et spor. Der blev nemlig skrevet en vise om ulykken,

ikke for at hædre eller mindes den omkomne endsige protestere mod arbejdsforholdene, men kun fordi viseproducenten øjnede en mulighed for at tjene nogle penge på den. Den enes død …!

Forsiden af visen om Ole Larsen. Billedet viser en af de første, lidt primitive dykkerdragter fra 1795. Den, Ole Larsen var iført, var meget lig dem, der anvendes i dag.

Undertiden fik man lavet en tegning, der illustrerede visens indhold, men ofte fandt man blot på lageret en gammel, tidligere anvendt billedkliche, der passede nogenlunde til den vise, der blev trykt.

I tilgift til visen om Ole Larsen, fik man den sørgelige kærlighedsvise: Hvorfor bad du om mit unge Hjerte.

 

 

Tryksager

 

Gennem ca. 400 år, fra begyndelsen af 1500-tallet til begyndelsen af 1900-tallet blev der – normalt med det ene formål at opnå en fortjeneste - over det meste af Europa skrevet, udgivet og solgt viser som tryksager, gerne på 4 sider i oktav-format, dvs. lidt større end en halv A4-side. På forsiden af trykket, der kunne indeholde en eller flere viser, var der sædvanligvis en længere titel og et billede; det meste af tiden i form af et træsnit, men sidst i perioden forekom også fotografier.

De ældst bevarede danske viser er fra ca. 1530, og der er beretninger om, at det endnu i 1920’erne forekom, at børn gik rundt og solgte viser ved dørene. Fra midten af 1790’erne begyndte man her i landet at kalde dem skillingsviser, sandsynligvis fordi en tryksag med viser på det tidspunkt kostede 1 skilling. Efterhånden steg prisen til mellem 2 og 4 skilling. Navnet skillingsvise blev hængende ved, selv efter møntreformen i 1875, hvor prisen nu typisk var mellem 10 og 25 øre.

Viserne blev i byerne solgt på gader og stræder af såkaldte visekællinger eller af børn; på landet var det gerne omvandrende bissekræmmere eller kolportører, der bragte viserne ud til folk. Viserne købte de hos udgiveren eller en bogtrykker og videresolgte dem med en fortjeneste, og der blev i byerne reklameret for dem ved at råbe eller, hvad der var bedre, at synge dem. Ofte var de skrevet på en i samtiden populær melodi.

Skillingsvisernes storhedstid var sidste halvdel af 1800-tallet, hvor der udkom et utal af viser, ofte i store oplag. Den største visemager og –udgiver er uden for al tvivl københavneren Julius Strandberg (1834 – 1903), der nærmest gjorde det til en industri, og som blev millionær på det. Enkelte år kunne han nå op på at få solgt en halv million skillingstryk.

Ugeblads-viser

Man kan groft opdele skillingsviserne i 2 store grupper: Ugeblads-viserne og avis-viserne. De første handlede om kærlighed og utroskab, glæde og sorg, lykkelige mennesker og triste skæbner. Nogle af disse viser kunne have en lang levetid. Et par gode eksempler, der sikkert stadig kendes af mange, er: Det var en Lørdag Aften, og visen om: Hjalmar og Hulda eller Det brudte Kærlighedsløfte. En smuk, men sørgelig Sang om de to Elskende, som i Livet blev skilte, fordi Pigen sveg sin Ven, medens han var borte, men hvorledes de i Døden forenedes og nu hviler sammen. Indeholder 23 Vers. - som der står på forsiden af den. Sidstnævnte skrev Strandberg i 1879, og året efter blev den solgt i ca. 50.000 eksemplarer, og den blev siden genoptrykt adskillige gange. De fleste viser var "pæne", men Strandberg kunne også slå over i det muntre og tvetydige, således med: Ny Vise om Skorstensfeieren og Sidse, eller hvorledes Bondepigen lærte at tage rigtig paa Skorstensfeierens Skaft, og lærte Ting hun aldrig havde anet.

Visen udkom i 1863, men tilsyneladende først i 1872 var der en politiembedsmand, der læste den, og så blev den konfiskeret som utugtig.

 

Avis-viser

Avis-viserne eller nyheds-viserne tog udgangspunkt i konkrete begivenheder herhjemme eller i udlandet. Emnerne kunne være mord, brande, tog- eller skibsulykker, krige, naturkatastrofer osv. Det var sensationsviser, og man fristes til at sige: Jo værre, jo bedre! I tidens løb blev viserne kortere for at give plads til en prosaberetning om begivenheden. Viserne havde en kort levetid, så det gjaldt om at få dem ud, mens nyheden endnu var varm. Den 4. oktober 1884 var det endda gloende nyheder Strandberg bragte til torvs. Dagen før var der udbrudt brand på Christiansborg slot i København, og i løbet af natten fik han skrevet og trykt 2 viser om branden. I alt 5 viser fik Strandberg ud om denne ulykke. Men konkurrencen var hård, og den 7. oktober noterer Julius Strandberg i sin dagbog bl.a.: Glimrende Forhandling endnu med de 5 Christiansborg-Viser. Nu gaaer det dog i Aften mere stille, da Konkurrenterne undersælger med det halve, og Nyhedens Interesse har tabt sig. Men til Provindsen solgte vi mange hundrede.

 

Vestlolland

Også begivenheder med tilknytning til Vestlolland fandt vej til skillingsviserne. Den ældste jeg kender til er fra 1859 og hedder: Beretning og Sang om en Familiefader i Ryde, Røgter Anders Christensen, der myrdede sin Kone og sine 3 Børn Natten til den 13de Marts 1859. Stormfloden i 1872 gav tilsyneladende kun anledning til 1 enkelt vise, der godt nok findes i 2 udgaver. Topscoreren er mordet i 1881 på handelsmand Per Jönsson, og henrettelsen af morderen Anders Sællænder på Sølvbjerghøj i Rudbjerg året efter. Mindst 6 viser findes der om disse tildragelser.

Fra en af viserne om Anders Sællænders henrettelse. Tegningen er just ikke sart. Bemærk, at man kan dementere et rygte om, at bødlen har aflivet sig selv, da han ville afprøve den nye faldkniv, dvs. guillotinen, på sit eget hoved.

 

Lokalt med forbindelse til Ravnsborg – eller for at være helt nøjagtig: til Fejø – har jeg fundet 2 viser. Den ene, der er skrevet og produceret af Julius Strandberg i 1885, er om ovennævnte ulykke, og den hedder:

Dykkeren Ole Larsens Død

på Havets Bund i Maj Maaned, fra Dampskibet Øresund. Med Beretning.

Mel. Guds Himmel var saa mørk og graa.

Dernede i det mørke Dyb
Gaar Dykkeren sin Gang,
Imellem stumme Fisk og Kryb
I Dykkerdragten trang.
Hel farlig er den Levevej,
Og der skal Mod dertil,
Thi passes Snor og Pumpe ej,
Staar Livet strax paa Spil.

Dog selv naar Alt i Orden gaar,
Kan Døden melde sig;
Og Dykkeren til Skibet naaer
Kun som det kolde Lig.
Ved Grenaa Ole Larsen gik
Til Havets Bund saa kjæk,
For Farer havde han ej Blik,
Han kjendte ej til Skræk.

Til Sprængning af et gammelt Vrag
Han førte Alting med;
Det blev den Dykkers sidste Dag,
Thi vel kom han derned;
Men kun som død han naaede op
Fra Havets kolde Nat,
Mens Skibet red paa Bølgens Top,
Hans Bane endte brat.

Der blev saa stille, og man gav
Bekymret ham Signal;
Han svared ej fra kolden Grav,
Var tavs som stumme Hval;
En Jernbolt fra det sprængte Vrag
Igjennem Hætten brød,
Vand trængte ind ved dette Slag,
Og Dykkeren var død.

De drog ham stille op derfra,
Og førte Liget hjem,
Hans Hustru og tre Smaa, ak ja,
Hvem skal nu trøste dem?
Hvem skal besvare Barnets Raab,
Der venter Fader hjem,
Jo, endnu er fra Himlen Haab,
Og det skal blomstre frem.

Thi Sjælen hæved sig fra Hav
Derop til Lysets Kyst,
Og ham, som tog, hvad han os gav,
Skal bygge i vort Bryst.
Han veed, at Sjælen dukked hist
Til evig Glæde frem;
Der skal de ses igjen forvist,
Og det skal trøste dem.

Beretning.

Dampskibet "Øresund" laa ved Grenaa for at sprænge og optage et gammelt Vrag. Dykkeren Ole Larsen fra Fejø var som sædvanlig gaaet til Bunds, men da man noget efter signaliserede til ham fra Skibet, svarede han ikke, og da dette gjentog sig, mærkede man, at der maatte være sket en Ulykke. Luftpumpen vedblev at arbejde, og man gjorde forgjæves Anstrængelser for at faa Dykkeren op. Kaptainen telegraferede strax til Helsingør efter Dykkere, og Kl. 7 Aften kom "Drogden" og dettes Dykker gik ned. Han kom strax op og meddelte, at Ole Larsen var forulykket og at hans venstre Arm holdtes fast af et stort Stykke Jern. Dette fjernedes, og Liget blev taget op, hvorefter det opdagedes, at der var Hul i Dykkerhjelmen, saa at Vandet var trængt ind, og den afdøde maa være druknet hurtig. Rimeligvis er det store Stykke Jern, da det af den Afdøde løsnedes, styrtet ned over ham. Oplivningsforsøg af en Læge var forgjæves. Ole Larsen efterlader sig desværre Hustru og 3 smaa Børn paa Fejø.

 

Begravet på Fejø

Ole Larsen blev ført hjem til Fejø og begravet dér. I Fejø Kirkebog er indført, at han døde den 20. og blev begravet den 26. maj, at han var fra Vesterby, 38 år gammel og gift. Endvidere er der noteret: Forulykket ved Dykkerarbejde i Nærheden af Grenaa.

+++++++

 

Den anden skillingsvise om Fejø er fra 1884, og den hedder: Skrækkelige Følger af forbuden Kjærlighed, hvorledes en Moder paa Fejø ved Lolland har forført sine 2 unge Døtre til paa en forfærdelig oprørende Maade at dræbe deres nyfødte Børn ved t halshugge og partere dem osv. Med Beretning.

Men den er, som titlen også antyder, så gruopvækkende, at den af hensyn til læsernes sjælefred i julen, først vil blive bragt i næste nummer af -"LOKALHISTORIEN".

Jens E. Christiansen

 

Anvendt litteratur m.v.:

Skillingsviser – en antologi. Redigeret og kommenteret af Iørn Piø. Gyldendal 1974.

Viser fra din oldefars tid. Udvalgt og kommenteret af Iørn Piø. Jul. Strandbergs Forlag 1974.

Den store danske Encyklopædi.

Noget om viser – genveje til gys. Folkeminder. Nr. 2, 2001. Medlemsblad for Foreningen Danmarks Folkeminder.

Stelzner, Herman: Tauchertechnik. Lübeck 1931.

Dansk Folkemindesamlings hjemmeside på adressen: www.dafo.dk/skilling .

Her findes en database med faktuelle oplysninger om en række skillingsviser.

Odense Universitetsbiblioteks hjemmeside på adressen: www.ou.dk/oub/viseroub . Her kan man om mange skillingsviser finde såvel faktuelle oplysninger, som hele visen og evt. beretning.