LOKALHISTORIEN
MEDLEMSBLAD FOR
Ravnsborg Lokalhistoriske Forening


Artikel fra blad nr. 9 - 2001


Ord i sigte!

af Jens Erik Christiansen

 

For ca. halvanden år siden fik arkivet en henvendelse fra Post & Tele Museum i København. Man forespurgte, om vi på arkivet havde kendskab til, evt. materiale om, de optiske telegrafstationer, der engang havde stået på Enehøje og i Tårs. Til begge spørgsmål måtte vi desværre svare nej. Forinden kontaktede vi Carsten Helm, der har skrevet 2 bøger om Nakskov Fjord: "Øer og holme i Nakskov Fjord før og nu" (1995) og "Den forunderlige fjord" (1999). Heller ikke han kendte til sådanne telegrafstationer.

Sidste år udkom imidlertid en bog med den lidt snurrige titel: Ord i sigte. Optisk telegrafi i Danmark 1794-1862. Den er skrevet af Sune Christian Pedersen, der er museumsinspektør ved Post & Tele Museum, og i den er telegrafstationerne omkring Nakskov Fjord omtalt.

Optisk telegrafi kan forklares som det at sende og modtage meddelelser over længere afstande ved hjælp af bestemte, forud aftalte, synlige tegn. Egentlig har det været kendt gennem mange hundrede år i en meget primitiv form, nemlig som bål eller bavner, som de blev kaldt, der blev tændt på høje punkter når en fare, som regel i form af en fjendtlig hær, truede. Når man så, at der blev tændt en bavne i nabosognet, skyndte man sig at sende budskabet videre ved selv at tænde en. Lokalt finder vi mindelse om det i navnet Birket Bavnehøj. Men man havde kun et enkelt tegn eller signal, som imidlertid i princippet kunne sendes over lange afstande.

Anderledes stillet var man i datidens flåder. Her kunne man ved hjælp af flag sende adskillige optiske signaler f.eks. i forbindelse med søslag, men kun over korte afstande.

Ved bare en lidt længere meddelelse var hastigheden, hvormed den kom frem, indtil for godt 200 år siden afhængig af, hvor hurtigt en rytter og/eller et sejlskib kunne komme frem.

Det store gennembrud for den optiske telegrafi kom i midten af 1700-tallet, da det lykkedes at forbedre kikkerten - eller rørbrillen som den blev kaldt - således at den blev transportabel og anvendelig i dagslys. Hermed var det gjort muligt at sende længere efterretninger over lange afstande, og karakteristisk nok er det krige, nemlig Revolutionskrigene og Napoleonskrigene omkring 1800, der for alvor sætter gang i udviklingen af den optiske telegraf både i udlandet og herhjemme. Verdens første optiske telegraflinie blev anlagt i 1794 og gik fra Paris og til den nordfranske by Lille, en afstand på ca. 230 km.

Det er også muligheden for at blive involveret i krigshandlinger, der får den danske regering til i 1801 at oprette to linjer. Den første, Kysttelegrafen, der påbegyndes i foråret, gik fra Hundested og langs Nordsjællands nord- og østkyst til København og videre til Møns Klint med i alt 24 stationer. Tanken var, at man i København hurtigt kunne få underretning, hvis en fjendtlig flåde nærmede sig. Systemet var ikke helt færdigt, da den engelske flåde og Nelson dukkede op, og slaget på Rheden udkæmpedes.

Kronborg indgik som station på Kystlinjen fra Hundested til København. Telegrafen er opstillet på det, der kom til at hedde "Telegraftårnet". Pladerne til højre havde værdierne 1, 2, 3 og 5. De næste 10, 20, 30 og 50 osv. De to plader øverst i trekanten angiver 10.000 (til venstre) og 20.000. Telegrafen viser tallet 11.688. (Kobberstik. Udateret. Post & Tele Museum. Gengivet i bogen.)

 

Den anden linje, Landtelegrafen, gik fra København over Sjælland, Fyn og Als til Gottorp ved Slesvig. Via den skulle der sendes melding, hvis en fjendtlig hær truede Danmarks sydgrænse.

Da freden atter sænkede sig over Danmark blev telegraflinjerne pillet ned og lagt i depot med undtagelse af forbindelsen over Storebælt via Sprogø. I 1805 genoprettedes Landtelegrafen.

I 1807, da vi igen blev rodet ind i en krig (indtil 1814), blev materiellet, der havde været anvendt til Kysttelegrafen, hurtigt fundet frem og genopstillet. I løbet af krigen blev telegrafnettet endvidere udbygget med en række nye linjer. En af disse gik fra Knudshoved ved Nyborg og til Nakskov. Den blev oprettet i 1808 og havde 2 stationer på østkysten af Fyn, en station på Tåsinge ved Brejninge, en station på Langeland ved Løkkeby, der ligger et par km. nord for Spodsbjerg, en station på Enehøje, mon ikke den har været placeret på øens højeste punkt (16 m) og endelig i Nakskov. Det antages, at denne har stået på den del af volden, der blev kaldt "Telegrafvolden". Denne station blev i 1813 flyttet til Tårs. Formålet med linjen Nakskov – Knudshoved har været at observere og underrette om de engelske skibes bevægelser i Storebælt. Meldte f.eks. Knudshoved at engelske skibe var på vej sydover gjorde kanonbådene, der lå i Nakskov Fjord, sig klar til at forsøge et angreb, men oftest viste overmagten sig at være for stor.

Dansk kanonbåd opbringer engelsk orlogsbrig.

Udformningen af telegraf stationerne kunne være forskellig fra den ene linje til den anden. Men generelt bestod systemet i, at nogle plader, der var ophængt i et stativ eller mast, ved hjælp af snoretræk blev sat i forskellige stillinger. Hver stilling angav en bestemt talværdi, der med kikkert blev aflæst af næste station på linjen, der så satte samme talværdi på sit stativ/mast osv. Det er derfor lidt af en tilsnigelse, når Sune Christian Pedersen kalder sin bog "Ord i sigte" for det var jo rettere tal, der var i sigte.

På linjerne ved Storebælt blev anvendt et system med 5 plader i en ramme. Hver plade kunne anbringes i 10 forskellige stillinger og dermed kunne man markere tallene fra 0 til 99.999. Hver talværdi var tillagt en bestemt betydning i form af et enkelt bogstav, et ord eller en hel sætning. Således var eksempelvis 1 = a, 319 = "afsejlede" og 3074 = "De hørte Skud ere efter al Formodning fra fjendtlige Skibe der attaquere (angriber) ved -" og derefter skulle så følge et stednavn.

Kort fra bogen, der viser beliggenheden af telegrafstationerne omkring Storebælt/Langelandsbæltet. Om vinteren var der også en station på Sprogø, men englænderne havde den uvane at ødelægge den om sommeren, når de herskede i de danske farvande. Hvis der ikke kunne opnås forbindelse mellem Korsør og Nyborg måtte man bruge det, der blev kaldt nødlinjen, via Skælskør, Agersø, Omø og Nordlangeland. Stationen på Albuen er for mig lidt af et mysterium. Den forekommer at være overflødig, når man havde en station på Enehøje. Bogen oplyser desværre ikke nærmere om Albuen. (Kortskitse i bogen.)

Når en telegrafist skulle sende en meddelelse, måtte han altså først ved hjælp af en telegrafordbog omsætte teksten til tal, og på modtagestationen skulle der så "oversættes" tilbage. Disse ordbøger var naturligvis yderst hemmelige, og der var strenge ordre om at tilintetgøre dem, hvis englænderne forsøgte angreb på en telegrafstation. Det samme gjaldt den journal, hvori alle modtagne og afsendte telegrammer blev noteret.

Det var denne rammetelegraf, der blev opstillet på linjerne ved Storebælt. Hver plade kunne sættes i 10 forskellige stillinger, lige under, lige over og midt mellem tværbjælkerne. Pladen til højre angiver 1’erne, den næste 10’erne osv. Der vises tallet 12964. (Skitse i Rigsarkivet, gengivet i bogen).

 

Den optiske telegraf har forudsat nogle særdeles vågne telegrafister. På eksempelvis Enehøje har man skullet holde konstant øje med nabostationerne i henholdsvis Nakskov og på Langeland. Man kunne jo ikke på forhånd vide, hvornår der kom et signal fra en af siderne. Kun når det var mørkt og i tåge, regn og sne kunne man tage sig en "slapper".

Tilsyneladende er intet materiale fra stationerne ved Nakskov Fjord bevaret, men fra Løkkeby eksisterer nogle af journalerne stadig og i "Ord i sigte" er gengivet eksempler på den korrespondance denne station har ført. Her er nogle af de signaler der blev sendt og modtaget den 26. september 1813:

(…)

e) Enehøje paa Linien, 9.00.

364   En

293 Dansk

879 Kaper

656 har

1196 opbragt

395 en

1541 Svensk

593 Galleas

1625 til

392 Enehøje Øe

768 i Aftes

Endt 10.30.

f)Lykkebye til Enehøje, 11.30.

723 Hvorfra

Endt 11.40.

g) Enehøje til Lykkebye, 11.43.

507 For

1062 mod

395 en

12 l

9 i

7 g

531 fra

922 Konvojen

1127 Nord fra Syd efter

Endt 12.15.

Side i journalen fra Løkkeby fra den 26. september 1813. (Rigsarkivet. Gengivet i bogen.)

Bemærk hvor lang tid det har taget at få de enkelte telegrammer igennem. Lars Lindeberg skriver imidlertid i sin bog "De så det ske. Englandskrigene 1801-14" at en meddelelse under optimale forhold kunne nå fra København til Slesvig på godt 27 minutter. Men måske har kraftige regnbyger trukket hen over Langelandsbæltet denne dag. Bemærk også hvordan man i g) har sammensat ordet "formodenlig", der ikke fandtes i ordbogen, af småord og bogstaver.

Ved krigens afslutning i 1814 blev den optiske telegraf med undtagelse af forbindelsen Korsør – Nyborg pillet ned og materiellet solgt. I 1848 under Treårs-krigen blev denne linje forlænget til et punkt sydøst for Odense, hvor den delte sig i en linje til Fredericia og en anden til Sønderborg. Forbindelsen over Storebælt fik lov til at bestå til 1862, da den virkede som reserve for den elektriske telegraf, der var blev anlagt fra Helsingør til Hamborg i 1854. Kablet under Storebælt havde det desværre med at knække, og så måtte den gode, gamle optiske telegraf atter i funktion.

Sune Christian Pedersen har skrevet en lille fin bog om et emne som nok er ukendt for de fleste. Bogen har mange illustrationer og er absolut anbefalelsesværdig, hvis man interesserer sig for kommunikationshistorie.

Jens E. Christiansen